ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ Ebook SQL สำหรับผู้เริ่มต้น

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ ebook SQL สำหรับผู้เริ่มต้น

หนังสือ ebook SQL อย่างเป็นทางการเล่มแรกใน Data Analytics Series เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานการเขียน SQL ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

Table of Contents

Key Features

 • เนื้อหาอ่านสนุก เข้าใจง่าย
 • ตัวอย่าง SQL มากกว่า 180 Queries
 • เทคนิคการเขียน SQL อย่างมืออาชีพ
 • โจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
 • รีวิวคำถาม SQL สำหรับการสัมภาษณ์งาน
 • เตรียมตัวสอบ SQL Certificate ของ University of California
 • ดาวน์โหลดฟรี ได้ทั้งแบบ PDF และ EPUB

24 Quality Chapters

แต่ละบทเราสอนนักเรียนเขียน SQL Queries จริงๆ มีตัวอย่างและคำอธิบายอย่างละเอียด (ภาษาไทย)

 • Why Learn SQL
 • Download Software
 • Understanding ER Diagram
 • Connect to Database
 • 5-Min Quick Start Guide
 • SELECT
 • WHERE
 • When SQL Meets Excel
 • Basic SQL Functions
 • GROUP BY
 • HAVING
 • ORDER BY
 • JOIN
 • CREATE TABLE/ VIEW
 • Import CSV File to Database
 • CASE
 • CAST
 • Subqueries
 • WITH
 • Window Functions
 • Review SQL Concepts
 • 20 Practice Questions
 • 20 Interview Questions
 • What You Should Learn Next

Free Download

หนังสือ Practical SQL Ebook (PDF/ EPUB) ฉบับเต็ม 24 บท 177 หน้า สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

 • หนังสือ PDF/ EPUB
 • ไฟล์ database chinook.db sakila.db
 • ไฟล์ ER diagram

🙏 ถ้าใครเจอข้อความผิด typo ส่งข้อความหาแอดได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆครับ

Intro Class

เรียนการเขียนพื้นฐาน SQL สำหรับ data analyst ใน 1.5 ชั่วโมง

Cheat Sheet

สรุป SQL Queries/ Functions ที่ใช้บ่อยในงาน Data Analyst

Example SQL Queries

ตัวอย่าง SQL queries ที่นักเรียนจะได้เรียนจากหนังสือเล่มนี้ เช่น Subqueries + Window Functions และ WITH (common table expression)

SELECT * FROM (
SELECT 
 customerid, 
 firstname, 
 LastName, 
 country,
 ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY country) AS rowNum
FROM customers 
ORDER BY 4, 5
) WHERE rowNum = 1;

WITH example

WITH 
tmp1 AS (
 SELECT customerid, firstname, lastname 
 FROM customers
 WHERE country = 'USA'
), 
tmp2 AS (
 SELECT customerid, total
 FROM invoices
 WHERE invoicedate BETWEEN '2010-01-01' AND '2010-01-31'
)

SELECT * FROM tmp1, tmp2
WHERE tmp1.customerid = tmp2.customerid;

Leave a Reply