ก้าวแรกสู่โลก Machine Learning กับ Gradient Descent

tutorial วันนี้แอดอธิบายและสอนเขียนฟังชั่น implement Gradient Descent ใน R เพื่ออัพเดทค่า intercept และ slope ของ simple linear regression มาทบทวน concept ของ SLR กันก่อน y_hat = mx + cwhere m = slope and c = constant (i.e. y intercept) SLR คือสมการเส้นตรงง่ายๆนี่เอง เช่น y = 0.5x + 2 ที่ลากตัดผ่าน (ทำนาย) ข้อมูลของเราได้แม่นยำที่สุด โดย x คือตัวแปรต้นและ y คือตัวแปรตาม เราสามารถวัดความแม่นยำของโมเดลด้วยค่า error แบบต่างๆ เช่น…

Read More