Stoicism ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่ตนเอง Rule Over Yourself

Stoicism คือปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตในยุคกรีกโบราณที่ผ่านมาแล้วสองพันปี กาลเวลาทำอะไรมันไม่ได้เลย และเสาหลักที่สำคัญที่สุดของ Stoics คือการ Rule Over Yourself